بهترين، آن كسى است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافيگرى خودش نباشد. (مقام معظم رهبری)
پست الکترونیکصفحه ی نخست

چهارشنبه, 12 بهمن 1401
برنامه و جلسات

جدول اطلاعات مربوط به جلسات هفتگی مهندس یوسفعلی جوانی

روز

تاریخ

رئوس برنامه های هفتگی جهت حضور در محور

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه